INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z zamiarem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klienta (Pani/Pana) jest Biuro Podróży „Polonia Travel”, Maciej Kurkowski, ul. Zadumana 1 A lok.39, 02-206 Warszawa , NIP 812-106-94-72 działające na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Maciej Kurkowski mail : info@poloniatravel.pl

Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Klientem a Biurem Podróży „Polonia Travel” umowy o udział w imprezie turystycznej. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usługi turystycznej. Przekazanie danych w zakresie imię i nazwisko, data urodzenia , numer telefonu i adres e-mail jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane kontaktowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na stronie biura ( imię i nazwisko, numer telefonu , adres e-mail) mogą zostać użyte jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie, w celu kontaktu z Klientem w zakresie ustalenia preferencji co do świadczenia usługi turystycznej , przedstawienia oferty biura oraz omówienia szczegółów podpisania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Biuro Podróży „Polonia Travel” informuje , że dane osobowe Klienta mogę być w celu realizacji usługi turystycznej przekazane do następujących podmiotów :

- Firm Ubezpieczeniowych w celu zawarcia ubezpieczenia na rzecz Klienta w zakresie imię i nazwisko oraz data urodzenia

- Firm transportowych (lotniczych) w celu realizacji usługi transportu w zakresie imię i nazwisko oraz data urodzenia

- Firmy Księgowej współpracującej z biurem w zakresie danych zawartych na fakturach tj imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

- Firmy kurierskiej lub pocztowej w celu wysyłki faktur i korespondencji związanej z realizacją w imprezie turystycznej w zakresie imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

6. Biuro Podróży „Polonia Travel” informuje, że dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres świadczenia usługi na rzecz Klienta jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Klient ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, w a przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

b) przeniesienia swoich danych osobowych

c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych