WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY „POLONIA TRAVEL”

1. ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami oraz programem imprezy, które są integralną częścią umowy.
 2. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie osobiście druku „Zgłoszenie-umowa”. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów na udział w imprezie.
 3. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący(a) zgłoszenie oraz osoby objęte zgłoszeniem, za które podpisujący bierze odpowiedzialność.
 4. W chwili  podpisania umowy uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ogólnej wartości imprezy. Pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 5. Nie dokonanie w ustalonym terminie dopłaty stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem do zatrzymania kwoty ustalonej procentowo w pkt. 2  - Rezygnacja z imprezy..
 6. Wszelkie zmiany umowy i warunków uczestnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem utraty ważności.

2. REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Rezygnacje z udziału w imprezie przyjmowane są w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do biura.
 2. Biuro z uwagi na poniesione rzeczywiste koszty organizacji i realizacji imprezy ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami.
  • 39 – 30 dni przed datą  rozpoczęcia imprezy - 25% wartości imprezy
  • 29 - 14 dni  - przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% wartości imprezy
  • 13 dni i poniżej przed datą rozpoczęcia- 80% wartości imprezy
 1. W przypadku gdy klient odstępując od umowy wskaże innego uczestnika ( któremu przekaże uprawnienia i który przyjmie obowiązki wynikające z umowy) nie zostanie obciążony żadnymi kosztami rezygnacji.

3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące umowy, programu można zgłaszać  w formie pisemnej.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. Wszystkie uwagi dotyczące świadczeń w czasie trwania imprezy powinny być kierowane do kierownika grupy, pilota lub właściciela ośrodka w celu ich usunięcia na miejscu.

4.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Klient obowiązany jest stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w miejscu pobytu.
 2. W przypadku imprez dla dzieci i młodzieży integralną częścią warunków uczestnictwa, są warunki zawarte na karcie kolonisty lub obozowicza. Na kliencie ciąży obowiązek podpisania obydwu dokumentów.
 3. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników zawarte są w programach imprez. Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
 4. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r.